Oferta dnia

Feng Shui Statuetka Żaba - Bogactwo

26,90 zł

Mini statuetka Feng Shui Żaba - czerwona


Remedium Feng Shui, Żaba z monetą w pysku przynosi szczęście i bogactwo. Umieszcza się ją w przedniej części domu, z głową w kierunku drzwi. 

Wymiary: 8cm

Tutaj dowiesz się czym jest feng shui.

Ilość

Za­rów­no ża­ba, jak i mo­ne­ty chiń­skie są sym­bo­la­mi ma­ją­cy­mi po­bu­dzać krą­że­nie i po­mna­żać pie­nią­dze. Naj­lep­sze miej­sca na usta­wie­nie ża­by i po­wie­sze­nie mo­net to Ka­rie­ra (pół­noc) lub Bo­gac­two (po­łu­dnio­wy wschód). Je­śli cho­dzi o ża­bę mi­strzo­wie Feng Shui za­le­ca­ją, by by­ła ona skie­ro­wa­na do wnę­trza do­mu (lub w kie­run­ku oso­by, je­śli stoi na biur­ku)  kie­dy je­ste­śmy w do­mu i na ze­wnątrz, kie­dy wycho­dzimy i w tej po­zy­cji „cze­ka­ć” aż wró­ci­my. Dzię­ki ta­kie­mu prze­sta­wia­niu po­wsta­je wra­że­nie jak­by ża­ba ca­ły czas „po­da­wa­ła” trzy­ma­ną w py­sku mo­netę.

32