REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

szamanskibeben.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep szamanaskibeben.pl , zwany w dalszej części "Sklepem", reguluje poniższy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".

2. Właścicielem Sklepu IRN Robert Kapitańczyk z siedzibą pod adresem: ul. Partyzancka 15 B/9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 782-231-69-51, Regon: 363544339, adres email: sklep@instytutnoble.pl

3. Sklep internetowy szamanskibeben.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.szamanskibeben.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5.  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Przesyłki za pobraniem wysyłane na adres naszej firmy nie będą odbierane.

9. Klient dokonując rejestracji konta na stronie sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i ofertach rabatowych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia towaru można składać w następujący sposób:

  • poprzez koszyk dostępny przy każdym wyrobie na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez e-mail na adres sklep@instytutnoble.pl dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Termin zapłaty za zamówienie mija po upływie 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. Po upływie w/w terminu zamówienie zostanie anulowane lub odrzucone.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomaty Inpost lub firmy kurierskiej.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W chwili odbioru towaru zalecamy Klientowi sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę oraz skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 795-961-238. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę w celu sprawdzenia zgodności zamówienia oraz braku uszkodzenia towaru. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania odpowiedniego protokołu szkody lub niezgodności. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności do zakupionego towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

W przypadku wysyłek paczkomatowych inpost, gdy klient zauważy uszkodzenie paczki lub brak zawartości w paczce, powinien uaktywnić proces reklamacji na ekranie wyświetlacza oraz schować przesyłkę ponownie do paczkomatu. Proces reklamacyjny jest wówczas rozpatrywany przez Klienta.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany wyrób najtańszą, rejestrowaną przesyłką wraz z opisem niezgodności na adres: IRN Robert Kapitańczyk, ul. Partyzancka 15 B/9, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2. Klient jest zobowiązany do użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu wyrobu wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego wyrobu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarze, w szczególności kolorów, nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Zwroty

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w terminie czternastu dni od daty odbioru wyrobu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez odpowiedni formularz przesłany na adres e-mail Sklepu tj. sklep@instytutnoble.pl

2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę równą wartości zakupionego towaru zgodnie z przepisem w/w ustawy  Rozdz.1, art. 2, ust 3. 

3. Klient zwraca wyrób do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego wyrobu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia wyrobu Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Od momentu wejścia w posiadanie wyrobów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi.

8. Wyrób winien zostać zwrócony do Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany wyrób winien być czysty, bez śladów użytkowania oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Wyrób winien zostać zwrócony w opakowaniu w jakim został dostarczony Klientowi przez Sklep wraz z dowodem zakupu.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Strona Serwisu oraz poszczególne pod strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 pkt.2  Serwisu wymaga zgody Operatora. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć artykułów i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§10

Faktury

Wystawiamy faktury bez Vat. Jeżeli kupujący chce otrzymać fakturę proszony jest o podanie dokładnych danych firmy (nazwa, adres, NIP).

Nagrania muzyczne w ofercie sklepu sklepu szamanskibeben.pl mogą wywierać wpływ na pracę świadomości. Nie powinny ich słuchać osoby chorujące na epilepsję, psychozy, depresje i inne zaburzania psychiczne oraz dzieci. Osoby niepełnoletnie mogą używać kupować i używać nagrania muzyczne tylko za zgodą dorosłych opiekunów. Autorzy oraz sklep szamanskibeben.pl nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania powyższych ograniczeń.

Polityka Prywatności

Ochrona danych
Sklep internetowy szamanskibeben.pl respektuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnia danych o użytkownikach innym firmom czy osobom trzecim. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zgromadzone dane osobowe jego użytkowników chronione były w sposób właściwy oraz poprzez restrykcyjną politykę dostępów do nich. Do zgromadzonych danych nie mają dostępu osoby trzecie oraz inne firmy i instytucje. Dostęp do danych ma jedynie upoważniony do dostępu administrator serwisu, który może usunąć je na prośbę osoby zarejestrowanej w systemie, w każdej chwili zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je też edytować.

Jakie dane w sklepie
Zbieramy tylko dane teleadresowe wykorzystywane w celu realizacji zamówień - skontaktowania się z osobą zamawiającą i wysyłki towaru, dane nie zostają wykorzystywane w żaden inny sposób. Osoba zarejestrowana w systemie wyraża zgodę na gromadzenie jej danych osobowych oraz ich przetwarzanie wyłącznie na poziomie informacyjnym i kontaktowym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).