zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

 Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych w sklepie szamanskibeben.pl

1.Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
    osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia 
     dokonanie przez Klienta zakupów.
3.  Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie
     przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez
     Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
4. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
    Klientów, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia
    1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz w wydanych
    na jej podstawie przepisach wykonawczych.
5. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
     a także prawo żądania  zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do  
     Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: sklep@instytutnoble.pl
6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.
7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych.
Znajdują się one w niej dlatego, że dokonali Państwo u nas zakupu, uczestniczyli w naszym szkoleniu, nawiązali Państwo z nami relacje biznesowe lub kontaktowali się z nami poprzez nasz sklep www.szamanskibeben.pl


W związku z powyższym uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest szamanskibeben.pl, NIP: 782-231-69-51, Regon 363544339, zwany dalej szamanskibeben.pl.
2. szamanskibeben.pl przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, nr konta, nip).
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez szamanskibeben.pl w celu informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez szamanskibeben.pl:
- podmiotom i organom, którym szamanskibeben.pl jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
- podmiotom, którym szamanskibeben.pl powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
6. W związku z przetwarzaniem przez szamanskibeben.pl Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy szamanskibeben.pl będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na otrzymywanie od nas informacji prosimy o maila na adres: sklep@instytutnoble.pl wówczas Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
 
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) szamanskibeben.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej   szamanskibeben.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.   
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szamanskibeben.pl; dane kontaktowe - numer telefonu: 795-961-238, adres e-mail: sklep@instytutnoble.pl.
 
 
2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 
a) realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczącej reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy. b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 
3. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:  w celu informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 
a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.   
 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2, tj.:
 
 a) realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczącej reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy.
 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych.
 
8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.  
 
9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest szamanskibeben.pl. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.  
 
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.