zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

szamanskibeben.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep szamanaskibeben.pl , zwany w dalszej części "Sklepem", reguluje poniższy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".

2. Sklep internetowy szamanskibeben.pl, dostępny pod adresem internetowym www.szamanskibeben.pl, prowadzony jest przez szamanskibeben.pl, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą szamanskibeben.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-231-69-51, REGON 363544339.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5.  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Przesyłki za pobraniem wysyłane na adres naszej firmy nie będą odbierane.

9. Klient dokonując rejestracji konta na stronie sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i ofertach rabatowych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia towaru można składać w następujący sposób:

 • poprzez koszyk dostępny przy każdym wyrobie na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Termin zapłaty za zamówienie mija po upływie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. Po upływie w/w terminu zamówienie zostanie anulowane lub odrzucone.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomaty Inpost lub firmy kurierskiej.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W chwili odbioru towaru zalecamy Klientowi sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę oraz skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę w celu sprawdzenia zgodności zamówienia oraz braku uszkodzenia towaru. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania odpowiedniego protokołu szkody lub niezgodności. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności do zakupionego towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

W przypadku wysyłek paczkomatowych inpost, gdy klient zauważy uszkodzenie paczki lub brak zawartości w paczce, powinien uaktywnić proces reklamacji na ekranie wyświetlacza oraz schować przesyłkę ponownie do paczkomatu. Proces reklamacyjny jest wówczas rozpatrywany przez Klienta.

6. Odbiór osobisty - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym po odbiór towaru w Ostrowie Wielkopolskim.

§5

Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego wyrobu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres szamanskibeben.pl ul. Wrocławska 14/16, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 10. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarze, w szczególności kolorów, nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Zwroty

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w terminie czternastu dni od daty odbioru wyrobu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez odpowiedni formularz przesłany na adres e-mail Sklepu tj. sklep@instytutnoble.pl

2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę równą wartości zakupionego towaru zgodnie z przepisem w/w ustawy  Rozdz.1, art. 2, ust 3. 

3. Klient zwraca wyrób do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Nadaj przesyłkę rejestrowaną. (poczta polska paczka lub kurier) .

Na adres:

szamanskibeben.pl

ul. Wrocławska 14/16,

63-400 Ostrów Wlkp.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego wyrobu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia wyrobu Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Od momentu wejścia w posiadanie wyrobów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi.

7. Wyrób winien zostać zwrócony do Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany wyrób winien być czysty, bez śladów użytkowania oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Wyrób winien zostać zwrócony w opakowaniu w jakim został dostarczony Klientowi przez Sklep wraz z dowodem zakupu.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

9. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać tutaj: odstąpienie od umowy

10. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom.

11. Z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie mogą skorzystać Przedsiębiorcy, kupujący towar na fakturę. 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Strona Serwisu oraz poszczególne pod strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 pkt.2  Serwisu wymaga zgody Operatora. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć artykułów i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§10

Faktury

Wystawiamy faktury z Vat. Jeżeli kupujący chce otrzymać fakturę proszony jest o podanie dokładnych danych firmy (nazwa, adres, NIP). Prośbę o fakturę można zgłosić podając w formularzu zamówienia (podczas składania zamówienia przez witrynę szamanskibeben.pl) w wiadomości do sprzedającego. W innym wypadku faktura Vat nie zostanie wystawiona, tylko dołączony zostanie paragon.

Po wystawieniu paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury Vat.

Nagrania muzyczne w ofercie sklepu sklepu szamanskibeben.pl mogą wywierać wpływ na pracę świadomości. Nie powinny ich słuchać osoby chorujące na epilepsję, psychozy, depresje i inne zaburzania psychiczne oraz dzieci. Osoby niepełnoletnie mogą używać kupować i używać nagrania muzyczne tylko za zgodą dorosłych opiekunów. Autorzy oraz sklep szamanskibeben.pl nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania powyższych ograniczeń.

Wszystkie nagrania formatu MP3 nie zawierają płyty i są wysyłane elektronicznie poprzez e-mail.

W myśl ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z odpłatnych usług nagrań elektronicznych z uwagi na charakter świadczenia usług, a tym samym do otrzymania zwrotu środków.

Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych w sklepie szamanskibeben.pl

1.Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
    osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia 
     dokonanie przez Klienta zakupów.
3.  Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie
     przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez
     Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
4. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
    Klientów, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia
    1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz w wydanych
    na jej podstawie przepisach wykonawczych.
5. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
     a także prawo żądania  zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do  
     Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: sklep@instytutnoble.pl
6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.
7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

8. Firma szamanskibeben.pl zobowiązuje się do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz do ich należytego zabezpieczenia.
RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych.
Znajdują się one w niej dlatego, że dokonali Państwo u nas zakupu, uczestniczyli w naszym szkoleniu, nawiązali Państwo z nami relacje biznesowe lub kontaktowali się z nami poprzez nasz sklep www.szamanskibeben.pl


W związku z powyższym uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest szamanskibeben.pl, NIP: 782-231-69-51, Regon 363544339, zwany dalej szamanskibeben.pl.
2. Szamanskibeben.pl przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, nr konta, nip).
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez szamanskibeben.pl w celu informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez szamanskibeben.pl:- podmiotom i organom, którym szamanskibeben.pl jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

- podmiotom, którym szamanskibeben.pl powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
6. W związku z przetwarzaniem przez szamanskibeben.pl Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy szamanskibeben.pl będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na otrzymywanie od nas informacji prosimy o kontakt przez formularz na stronie sklepu, wówczas Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy.